Service-overeenkomst

Service-overeenkomst "Particulieren in loondienst"

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn kunt u kiezen voor een service-overeenkomst; zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Hieronder ziet u de inhoud van de overeenkomst incl. de tarieven.

Inhoud overeenkomst

De Hypotheekadviseurs B.V. zal voor cliënt de jaarlijkse fiscale zaken regelen, waartoe behoren:

  • het invullen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inclusief de eventuele inkomensafhankelijke regelingen (o.a. zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag).

  • het verzoek voorlopige teruggaaf (aanvragen en controleren).

  • aanpassing VT bij rente verandering.

  • De Hypotheekadviseurs B.V. zal zonder extra kosten voor cliënt alle correspondentie met de belastingdienst afhandelen welke voortvloeien uit de jaarlijkse aangifte en verzoek voorlopige teruggaaf, voor zover deze door De Hypotheekadviseurs zijn verzorgd, uitgezonderd de inkomensafhankelijke regelingen.

    Verder omvat de service-overeenkomst voor particulieren:

  • Beantwoorden van vragen met betrekking tot uw lopende hypotheek

  • Minimaal 1x in de twee jaar nemen wij contact met u op inzake uw hypotheek

  • Op de hoogte houden van (fiscale) wijzigingen welke op uw hypotheek van invloed kunnen zijn

 Aansprakelijkheid

De Hypotheekadviseurs kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de aangifte welke het gevolg zijn van de door cliënt achtergehouden dan wel niet juist verstrekte informatie. Tevens verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op al onze diensten.

Aanvang en duur overeenkomst

De service-overeenkomst loopt van 1 juni t/m 31 mei en heeft een looptijd van 12 maanden en zal nadien stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode.

Cliënt heeft het recht om de overeenkomst uiterlijk één maand voor 1 juni schriftelijk op te zeggen. Indien cliënt weigert de wijziging van onze tarieven en/of voorwaarden te accepteren, die De Hypotheekadviseurs noodzakelijk acht, wordt de overeenkomst beëindigd.

Indien cliënt langer dan drie maanden in gebreke is de factuur te betalen of indien cliënt met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven, acht De Hypotheekadviseurs het noodzakelijk om de overeenkomst te beëindigen.

Gegevens van cliënt

Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke De Hypotheekadviseurs overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor beantwoording van de gestelde vragen of voor het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

De Hypotheekadviseurs heeft het recht de beantwoording van de vraag of het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Zorgplicht

De Hypotheekadviseurs dient de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Zij zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van cliënt rekening houden. Cliënt verplicht zich om De Hypotheekadviseurs alle relevante informatie te verstrekken welke noodzakelijk is voor het verrichten van de werkzaamheden zoals onder inhoud van de overeenkomst omschreven. Mits alle relevante bescheiden voor 1 maart zijn aangeleverd, garandeert De Hypotheekadviseurs dat de aangifte voor 1 april naar de Belastingdienst is verzonden.

Tarieven 2017: (inclusief BTW)

Service-overeenkomst particulieren bedraagt € 169,00 per jaar

De Hypotheekadviseurs B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie